• مهتاب سرخیل   MahtabSarkheil@

    1398/06/19 ساعت 20:45

    نماز #شام‌غریبان چو گریه آغازم به مویه‌های غریبانه قصه پردازم به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار که از جهان ره و رسم سفر براندازم من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم #حافظ