• مهتاب سرخیل   MahtabSarkheil@

  1398/06/19 ساعت 20:45

  نماز #شام‌غریبان چو گریه آغازم
  به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

  به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار
  که از جهان ره و رسم سفر براندازم

  من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب
  مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

  #حافظ