• تبدیل مساله‌ای که منع قانونی و شرعی ندارد به مشکلی پرهزینه چه توجیهی دارد؟ اگر دیدن مسابقه مردان برای زنان حرام است چرا دیدن والیبال و بسکتبال آزاد است و تلویزیون #کشتی #شنا #واترپلو پخش می‌کند؟ اگر پیرو حسینیم و بر این مظلومیت سکوت کنیم، عزاداری مان جز ریاکاری نیست #دخترآبی