• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/06/18 ساعت 13:49

    برای زنده بودن خودم نیست که می‌خواهم نمیرم، برای زندگی کردن توست که غمگین نبودنم نشوی، برای زندگی کردن با توست که در فاصله پلک زدن‌هایم نیز دلتنگت می‌شوم.

    [از خلال یادداشت‌هایم برای دخترم]