• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

  1398/06/18 ساعت 09:37

  از زیباترین لحظات عاشورا زمانی است که امام روی گرداند و هر کس را آزاد گذاشت اگر میخواهد کسی بازگردد. گفت بروید و خیلی رفتند و تنهایش گذاشتند
  آنان که ماندند گفتند برویم که چه؟برویم که بعد از تو، بدون تو تنها بمانیم؟
  پیش از همه «عباس» این را گفت"
  لهوف سیدبن طاووس
  #عاشوراء
  کارقدیمیم