• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1398/06/18 ساعت 09:37

    از زیباترین لحظات عاشورا زمانی است که امام روی گرداند و هر کس را آزاد گذاشت اگر میخواهد کسی بازگردد. گفت بروید و خیلی رفتند و تنهایش گذاشتند آنان که ماندند گفتند برویم که چه؟برویم که بعد از تو، بدون تو تنها بمانیم؟ پیش از همه «عباس» این را گفت" لهوف سیدبن طاووس #عاشوراء کارقدیمیم