• #عباس_موسوی سخنگوی وزارتخارجه درباره #آدریان_دریا گفت: از ابتدا گفتیم مقصد را ما تعیین میکنیم و همین کار را کردیم و محموله را در سطح دریا فروختیم علیرغم همه اقدامات #نفت را خواهیم فروخت و اقدامات ایذایی اثری بر کار ما نمیگذارد آدریان دریا الان در سواحل مدیترانه پهلو گرفته