• گرچه #گام_سوم قدم کوتاهی بود ولی برگشت ممنوع، راه رفته را نباید بازگشت‌، هرگامی راکه به جلو برمیداریم باید آغازی باشد برای یک جهش وجبران عقب ماندگی. وقت‌کشی‌های #اروپا نوعی تقسیم کار با #ترامپ است و به این وعده‌های تحقیرآمیز(اینستکس)اساساً نباید دلخوش داشت،هرچه مقاوم‌تر موفق‌تر.