• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/06/17 ساعت 00:05

    در این توییت ناخواسته و به دلیل خطای «سهوی» و تاکید می‌کنم «نه از روی عمد»، به جای #NPT اشتباهی #MPT نوشته شده است
    بنده به خاطر این خطا از دوستان و کاربران عذر خواهی می‌کنم
    البته این مساله دستاویزی برای عده‌ای شد که از هیچ گونه اهانتی هم نسبت به بنده دریغ نکردن