• #ظریف: تجاوزگران و اشغالگران باید شکست را بپذیرند و هر چه سریعتر #افغانستان را ترک کنند. از همه طرفهای درگیر میخواهیم خویشتنداری پیشه کرده و از برادر کشی دست برداشته و تارسیدن به یک توافق آتش بس دائم و آشتی ملی از ریختن خون بیگناهان و افراد غیر نظامی جدا خودداری کنند