• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

    1398/06/17 ساعت 03:53

    فیلم بی نظیر و شاهکار #پارازیت محصول کشور کره جنوبی را ببینید تا با مفهوم جدیدی از فقر، فرودستی و رفتار متفاوت طبقات مختلف اجتماعی آشنا شوید.