• کورنل فروتا Cornel Feruta مدیرکل موقت آژانس بین المللی #انرژی_اتمی IAEA شنبه به تهران سفر و یکشنبه با مقامات ایرانی گفتگو می‌کند سفر مدیرکل موقت آژانس اولین سفر او در این سمت و پس از ورود ایران به #گام_سوم توقف برخی تعهدات برجامی است