• ایران تاکنون در سه گام،از مهمترین تعهدات برجام یعنی سقف ذخایر(موادغنی شده و آب سنگین)، سقف درصد غنی سازی(۳.۶۷) و زمان بندی تحقیق و توسعه عبور کرده.همچنین دیگر تعهدی به تغییر طراحی راکتور اراک ندارد.تنها سقف باقی مانده تعداد سانتریفیوژهاست که با #گام_سوم راه برای آن هم باز شده است