• آقای #روحانی گفته مذاکرات با فرانسه و اروپا نتیجه نداشته ‌و ایران #گام_سوم درکاهش تعهدات هسته‌ای رابر‌می دارد. #ترامپ هم گفته: قرار نیست از طریق ماکرون تعامل کنیم.اگر بخواهیم، مستقیم تعامل می‌کنیم. یعنی: ایران و آمریکا سر پیش‌شرط ایران؛ لغو تحریم؛ برای آغاز مذاکرات چانه می‌زنند.