• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/06/14 ساعت 22:49

    محل این شرکت در همان ساختمانی است که تاکنون گفته میشد با پولهای خیریه درحال ساخت بیمارستان مغز و اعصاب است. آدرس این شرکت در اسناد رسمی اینگونه آمده: شهرک شهید باقری، بهارستان، بلوار پرفسور مجید سمیعی ، ساختمان پروژه بیمارستان دکترسمیعی ، بیمارستان مغزو اعصاب، طبقه همکف. /۱۵