• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/06/13 ساعت 00:34

    عذر بدتر از گناه می‌دانید چیست؟
    اینکه امام جمعه لیکک ، همان‌جایی که فیلم مربوط به #کودک_همسری منتشر شده گفته ازدواج نبوده مراسم نشانه گذاری بوده !!!