• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/13 ساعت 19:54

    دیدار و گفتگوی دکتر ظریف با رییس پارلمان بنگلادش
    https://www.mfa.gov.ir/portal/newsview/۵۸۰۴۶/٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۸-٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۱-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DB٪۸C٪D۸٪B۳-٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪B۴ …