• از تقاطع نیایش تا پارک‌وی شاید ۵۰ اصله چنار بلند خشک هست که قبل از پاییز باید قطع بشوند. این منطقه از خیابان ولیعصر اوضاع بدی دارد و درختان چنار بسیاری از دست داده است.