• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/13 ساعت 23:23

    سخنگوی وزارت امور خارجه سخنان برایان هوک و تروریسم اقتصادی تازه آمریکا را که در راستای فشار بیشتر بر مردم ایران اعمال شده است بشدت محکوم کرد …
    تشدید اظهار نظرهای خصمانه … اعمالی از روی یاس و استیصال برای اثرگذاری بر ملت ایران است که چون همیشه ره بجایی نخواهد برد