• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1398/06/12 ساعت 11:30

    فراکسیون سیاسی تشکیل دادن در مجلس که موضع واحدی بگیرن درباره مسائل و رویدادهای کشور اونوقت برای مسئله مهم و اثرگذاری مثل رای اعتماد، فراکسیون هیچ نظری اعلام نمیکنه و رای دادن واگذار میکنه به افراد