• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/06/12 ساعت 11:41

    #علیرضا_دبیر رئیس فدراسیون #کشتی با اشاره به بدهی‌های سنگین این فدراسیون گفت:
    #خادم چون نتوانست پول جور کند، رفت چون دخل و خرج جور نیست
    وزارت ورزش پارسال ۱۹ میلیارد تومان به فدراسیون کمک کرد اما امسال ۱۲ میلیارد تومان.

    /ایسنا