• این روزها که دوباره دارم گل‌آقا می‌خوانم می‌بینم که ۷۰ درصد مشکلات همان است که بود و هست و انگار خواهد بود.
    چرا برخی مشکلات حل نمی‌شوند؟
    چرا برخی ستون‌های گل‌آقا را می‌شود عینا چاپ کرد و خواند و دوباره لذت برد؟