• قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

    1398/06/11 ساعت 09:43

    یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قلیلا

    روزى که شما را فرا مى خواند پس در حالى که او را ستایش مى کنید اجابتش مى نمایید و مى پندارید که جز اندکى [در دنیا] نمانده‌اید

    الإسراء (۵۲) #قرآن