• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1398/06/10 ساعت 19:05

    گام سوم ایران در صورت عدم توانایی اروپایی‌ها در عمل به تعهدات شان برداشته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران یک نگاه واحد به همه کشورهای باقیمانده در برجام ندارد و حساب چین و روسیه را جدا می‌داند. ما با روسیه و چین روابط همه جانبه و راهبردی داریم