• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/06/10 ساعت 00:20

    #مهدی_شادمانی ازمیان ما رفت. برای او که دردمندانه دراین جهان زیسته بود، مرگ یگانه شفای حقیقی بود. بنا برقولی که داده بودیم در #هلال_احمر کنارش ماندیم تا با تمام توان به مبارزه با بیماری سختش ادامه دهد.او قهرمانانه زیست وتا لحظات آخر امیدش را از دست نداد.یادش گرامی باد