• محمد امین میرزایی   mohamad_mirzaee@

    1398/06/10 ساعت 14:22

    محمدرضا باهنر: همان دوستانی که می‌گویند نباید سهم‌خواهی در بستن لیست مؤثر باشد، اگر کل لیست ۳۰ نفره تهران از آنها باشد، «شنگول» می‌شوند