• از روز اول این بیماری هولناک نفرینی، برایت می‌نوشتم: برمی‌گردی باقدرت … و تو البته باقدرت جنگیدی تا برگردی، می‌نوشتم: طاقت بیار رفیق … و تو طاقت آوردی اما آن معجزه لعنتی نیامد که نیامد.
    حالا تو رفتی و حتمن از آن بالا مثل همیشه می‌خندی و به ما می‌گویی: طاقت بیارین رفقا