• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1398/06/09 ساعت 18:28

    سخن درستی است اعتقاد و #سبک_زندگی میراث نیست که خودکار به نسل بعد منتقل شود
    این اصل در بحث فرزندان مسوولان هم جاری است والدین / فرزندان را نباید بخاطر این تفاوت سرزنش کرد به یک شرط. آنکه سفرها و موقعیتهای اقتصادی داخلی و خارجی ناشی از رانت و #ژن_خوب نباشد.