• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1398/06/08 ساعت 03:19

    آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت/ آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین/ کس واقف ما نیست که از دیده چه‌ها رفت #حافظ