• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/06/08 ساعت 23:15

    بعد از موسیقی‌درمانی به فیلم‌درمانی روی آوردم؛
    اول متری شیش و نیم رو دیدم و امروز مغزهای کوچک زنگ زده
    خداوند همه ما رو شفا بده