• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/06/07 ساعت 17:52

    در همایش حسابداران، حسابرسان ومدیران ارشد دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۴ که توسط انجمن حسابرسی ایران برگزار گردید ، بعنوان مدیر ارشد با اهدا لوح تقدیر یونسکو و مدال ولوح تقدیر انجمن حسابرسی ‌و انجمن حسابداری ایران تقدیر شد]. افتخاری ارزنده است