• مهدی محمودی   mehdimahmudi@

    1398/06/06 ساعت 13:43

    تصمیم انتحاری لندن؛ بوریس جانسون از ملکه انگلیس درخواست کرده(میکند) تا جلسات پارلمان را تا چند روز مانده به موعد خروج(۳۱ اکتبر) تعلیق کند تا نمایندگان پارلمان زمان کافی برای جلوگیری از برگزیت بدون توافق نداشته باشند. #Brexit