• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/06/05 ساعت 14:46

    #نماینده_ابهر هیچ نسبتی بابنده نداردوهیچ توصیه‌ای ازطرف بنده برای ایشان به شورای نگهبان نشده است،تاکنون برای هیچ مورداین‌چنینی تلفن یاپیامی به اعضا شورا ازسمت من نشده است. اصلاً مگرآقایان شورا به این توصیه‌ها توجه میکنند؟ درهر دو مورد مطمئن باشید #کذب است.