• «سازندگی»‌با این صفحه از حضور ناگهانی #ظریف در اجلاس #گروه۷ شهروند ایرانی را در انتظار یک رویداد تازه دیپلماسی کشور نشانده رویدادی که رنگ و بوی #برجام را دارد و با پیشقدمی تیم اروپا ممکن است یکبار دیگر منطق مذاکره بر عنصر زور نظامی غالب آید و به نگرانیها از فاجعه جنگ پایان بخشد