• در روزهایی که حامیان #برجام در اعلام برائت از آن درحال سبقت از هم هستند، اما خطر تکرار اشتباه #دولت وجود دارد.
    در #فرهیختگان با اشاره به مذاکرات اخیر جناب #محمدجواد_ظریف با همتای فرانسوی، به بررسی تلاش جریانی در داخل برای ایجاد خوش‌بینی کاذب به این مذاکرات پرداختیم.