• خیلی از دوستی‌ها هم دوستی‌های دوران بدون رابطه بودنه. دوستان زیادی بودن که بعد از ورود به رابطه یا ازدواج، کلا انگار نه انگار دوستی بوده