• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1398/06/03 ساعت 15:25

    دبیر جشنواره«هنر برای صلح» به صباگفت: حذف موسیقی و تئاتر از هفتمین جشنواره «هنر برای صلح» فریدون فربد از اضافه شدن مستند به بخش سینمای هفتمین جشنواره «هنر برای صلح» و حذف موسیقی و تئاتر به دلیل همزمانی با محرم و صفر خبر داد. اینجا بخوانید http://yon.ir/z۴VBT #صبا