• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1398/06/03 ساعت 18:12

    چهارمین هنرمندی که از «خانه سبز» پر کشید کارگردان سریال «خانه سبز»: من امروز باور دارم مرگ سراغ تک تک اعضای «خانه سبز»هم می‌آید «خانه سبز» که قرار بود همیشه سبز بماند، اما نماند. امروز «خانه سبز» چهارمین نفر از اعضای چند صد نفری خود را از دست داد.آخرین نفر داریوش اسدزاده بود