• قرآن کریم (فارسی)   Quran_Fa@

    1398/06/03 ساعت 09:14

    ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بینهما فی ستة أیام وما مسنا من لغوب

    همانا ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در شش روز آفریدیم، و هیچ رنج و درماندگی به ما نرسید.

    ق (۳۸) #قرآن