• حالا این که چرا ایشان اصرار دارد دائم در نقش سخنگوی دستگاههای اطلاعاتی ظاهر شود نکته‌ای است که باید دستگاههای ذیربط به آن پاسخ دهند. درباره ادعاهای اخیر ایشان هم #وزارت_نفت نه اطلاعی دارد نه خود را در جایگاه پاسخگویی به امور #جاسوسی و اطلاعاتی می‌داند.»