• دارا نثاری   dara_nesari@

    1398/06/02 ساعت 17:07

    تو تصمیمى که براى زندگیت گرفتى احیانا فردا پرچم مجاهدین دستت نگیرى به مسئولین گوجه پرت کنى؟