• سميرا حسيني   Sisimiss_h@

    1398/05/31 ساعت 12:57

    بالاترین وثیقه تعیین شده در این فهرست هزار میلیارد و کمترین وثیقه ۱۰ میلیارد تومان است.
    در میان متهمان ۵ نفر از وثیقه گذاران از وابستگان و مسئولان دولت نهم تا دوازدهم هستند.