• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1398/05/31 ساعت 17:32

    یکی از قوانین خوب مجلس دهم که #فراکسیون_امید در آن نقش محوری داشت قانون تخفیف مجازات اعدام برخی از قاچاقچیان مواد مخدر بود که در سال اول اجرای این قانون شاهد کاهش ۴ هزار حکم اعدام بودیم یعنی ۴ هزار نفر پای چوبه دار نرفتند.