• #ظریف در جمع ایرانیان #نروژ:
    اجازه نخواهیم داد یک وجب از خاک و آبهای ایران در اختیار دیگران قرار بگیرد. بدون نگرانی از قلدری آمریکا پهپاد را با سلاح ایرانی زدیم میتوانستیم با S-۳۰۰ هم بزنیم، ولی با سلاح ایرانی زدیم که بدانند برای دفاع از خودمان به کسی وابسته نمیشویم @JZarif