• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1398/05/30 ساعت 17:19

    سال گذشته دو شرکت«هانا تجارت پرلیت» و«صنعت ساحل پرشیا»با ارز دولتی ۲۲/۸میلیون یورو برای واردات #کاغذ روزنامه گرفته بودند.بعدها مشخص شد محمدرضا مدیرعامل هانا و حمیدرضا مدیرعامل پرشیا «برادر»هستند!یکسال از آن روزها می‌گذرد و هنوز کسی نمی‌داند سرنوشت آن همه کاغذ و این دو برادر چه شد