• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/30 ساعت 12:10

    پنجشنبه ٣١ مرداد ساعت ٩ صبح در خانه وارطان میدان فلسطین ،طالقانى غربى شماره ٥١٤ میزبان دکتر على تسلیمى خواهیم بود.