• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/05/29 ساعت 03:51

    همکاری مشترک سازمان تامین اجتماعی، معاونت سینمائی (آقای فریدزاده) و خانه سینما در سال ۱۳۷۳ منجر به بیمه شدن هنرمندان شد. در مراسمی که در فروردین ۱۳۷۴ دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی را دریافت کردند و از آن روز تحت پوشش بیمه درمانی، بازنشستگی و فوت قرار گرفتند.