• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1398/05/28 ساعت 23:21

    همکاری مشترک سازمان تامین اجتماعی، معاونت سینمائی (آقای فریدزاده) و خانه سینما در سال ۱۳۷۳ منجر به بیمه شدن هنرمندان شد.
    در مراسمی که در فروردین ۱۳۷۴ دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی را دریافت کردند و از آن روز تحت پوشش بیمه درمانی، بازنشستگی و فوت قرار گرفتند.