• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/28 ساعت 00:37

    از زنجان مى رفتم گیلوان و بعد رشت .پاتوقم هتل پردیس بود اول منظریه .دو سه روزى میموندم و گاهى از رشت این مسیر رو برمى گشتم و مى رفتم ابهر رستوران سرین سو شیشلیکى مى خوردم و راهى تهران مى شدم.این هفته قصد کردم یکبار دیگه برم.به بهانه هاى مالوف که هنوز هستن