• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/05/27 ساعت 10:25

    در طبقه‌بندی اقتصادی (اعتبارات جاری) فصلی به نام فصل پنج داریم با موضوع «کمک‌های بلاعوض»؛ وجوهی که به صورت بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود. با استناد به این بخش، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تنها با یک… https://www.instagram.com/p/B۱S۱pTzhCtQ/?igshid=۱ph۹dgtvcvkde …