• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/05/27 ساعت 22:09

    «یاولی الله إنّ بَینى وبَین الله عزوجل ذُنوبا لایأتى عَلَیها إلّارِضاکُم»
    ای ولی #خدا،بین من وخداوند گناهانی است،پروندۀ سنگینی دارم،هیچ چاره‌ای جزرضای شما ندارد،خداوندمقررفرموده ما دربرابر اولیاء خدا،خودرامحتاج ببینیم، به ضرورت ولامحاله دامان این بزرگواران رابگیریم.
    #جامعه_کبیره