• منتقدان برنامه منطقه‌ای ایران زمانی در آینده خواهند فهمید که سخنان سیدحسن #نصرالله، فالح فیاض و سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در این باره که 'جنگ با ایران جنگ با همه محور مقامت است'، چه سرمایه راهبردی عظیمی در مقابل دیوانگان حاکم بر واشینگتن به ایران اعطا کرده است.